Algemene privacyverklaring Jibundo.

Jibundo hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jibundo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

Jibundo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact wilt opnemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Jibundo
Concactpersoon: Heidi Mussche
Rue de la Durenne 34, 7912 Saint-Sauveur.
jibundo@yahoo.com
0485 580 851

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Jibundo verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of bij wettelijke verplichting.

Zo maken wij mogelijks gebruik van een derde partij voor:

Jibundo maakt met een derde partij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Indien nodig en/of in bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens doorgegeven worden aan het lokale gemeentebestuur en/of verzekeringen. Deze instellingen zijn uiteraard gebonden aan de privacywetgeving.

Jibundo kan persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jibundo gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Bewaartermijn

Jibundo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De persoonsgegevens worden maximaal 4 jaar na laatste gebruik bewaard.

Beveiliging van de gegevens

Jibundo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met Jibundo kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U kan bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Jibundo kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 13 april 2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Jibundo - Rue de la Durenne 34, 7912 Saint-Sauveur
jibundo@yahoo.com
Btwnr: BE 0663 953 914 (bijzondere vrijstelling kleine ondernemingen)